آببندی و نشتی گیری طبقات زیرزمین تالار بزرگ دربند

آببندی و نشتی گیری طبقات زیرزمین تالار بزرگ دربند

آببندی و نشتی گیری طبقات زیرزمین پروژه تالار بزرگ دربند و رفع و انسداد نشتی فاضلاب به داخل پروژه با مساحت تقریبی 1000 متر مربع دیوار در 4 طبقه توسط تیم اجرایی شرکت داسکو

 

تماس مستقیم