پروژه مرمت ، نشتی گیری و آببندی مخازن دوقلوی آب شرب و آتشنشانی  ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن تهران ـ زعفرانیه

پروژه مرمت ، نشتی گیری و آببندی مخازن دوقلوی آب شرب و آتشنشانی  ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن تهران ـ زعفرانیه

پروژه مرمت ، نشتی گیری و آببندی مخازن دوقلوی آب شرب و آتشنشانی  ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن تهران ـ زعفرانیه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مجری : شرکت داسکو

مصالح مصرفی :

ملات ترمیمی     : Unimortar

نشتی گیر و آنی گیر    : Stop Mortar

نفوذگر کریستالی دارای تاییدیه آب شرب  : Slurry Penetron

پوشش ضدخوردگی فلز    : Polyshield

تماس مستقیم