کسب مدال نقره مسابقات جهانی مخترعین سال 2022

کسب مدال نقره مسابقات جهانی مخترعین سال 2022

در پی حضور آقای دکتر شاکری – مدیر عامل شرکت داسکو بعنوان یکی از نمیندگان ایران در مسابقات فدراسیون بین المللی مخترعین IFIA سال 2022 در شهر ژنو کشور سوئیس ، طرح ارائه شده ایشان موفق به دریافت مدال نقره جهان در رشته ساختمان و تکنولوژیهای مرتبط با آن قرار گرفت .

تماس مستقیم